ইউক্রেনের শিল্পকলা

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

ইউক্রেনের শিল্পকলা ইউক্রেনের বিকাশের পুরো ইতিহাসের সময় তৈরিকৃত শিল্পকর্ম সংগ্রহ।

ঐতিহাসিক উন্নয়ন[সম্পাদনা]

ইউক্রেনে শিল্পের বিকাশ প্রাচীন কাল থেকে।

ইউক্রেনের শিল্পকলার প্রকার:[১][সম্পাদনা]

চিত্রশালা[সম্পাদনা]

আরও দেখুন[সম্পাদনা]

আরও পড়ুন[সম্পাদনা]

 1. Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. — Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1922- . — (Учітеся, брати мої!). Ч. 1 : — 1922 (: З друк. Ставропиг. ін-ту під управою Ю. Сидорака).[২]
 2. Українське мистецтво: (вступ до історії) / Микола Голубець. — Львів; К. : Накладом вид-ва «Шляхи», 1918 . —(Новітня бібліотека; ч. 29).[৩]
 3. Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. — Х. : Союз, 1919 (: Друк. «Печ. дело»). —(Культурно-історична бібліотека / під ред. Д. І. Багалія).[৪]
 4. Основні риси українського мистецтва / В. Модзалевський ; мал. Павли Діденко. — Чернігів: Друк. Г. М. Веселої, 1918 .[৫]
 5. Антонович Д. Українське мистецтво: Конспективний історичний нарис. — Прага–Берлін, 1923.
 6. Антонович Д. Скорочений курс історії українського мистецтва. — Прага, 1923.
 7. Історія українського мистецтва : у 6-х т. / гол. ред. М. Бажан. — К.: УРЕ, 1966–1973.[৬]
 8. Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 1. Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. — 709 c. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৪৯১৪-১ (Т.1)[৭]
 9. Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 2. Мистецтво середніх віків / ред.: Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2010. — 1293 c. — ISBN 078-966-02-5821-1 (Т. 2)[৮]
 10. Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 3. Мистецтво другої половини ХVI — XVIII століття / ред.: Г. Скрипник, Д. Степовик; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 1087 c. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৬১৩৪-১ (Т. 3)[৯]
 11. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; ред. тому В. Рубан. — К., 2006. — Т. 4 : Мистецтво XIX століття. — 760 с. — আইএসবিএন ৯৬৬-০২-৪১০৩-৬ আইএসবিএন বৈধ নয় (Т. 4)[১০]
 12. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — К., 2007. — Т. 5 : Мистецтво XX століття. — 1048 с. — আইএসবিএন ৯৬৬-০২-৪১০৭-০ (Т. 5)[১১]
 13. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 1. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2010. — 476 c. — Бібліогр.: с. 443—468 . — укp. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৫৮২২-৮[৮]
 14. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 2. Мистецтво XVII—XVIII століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2007. — 336 c. — Бібліогр.: с. 311–327. — укp. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৪৫৫৮-৭[১১]
 15. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 3. Мистецтво XIX століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2009. — 346 c. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৫৪১৮-৩[১২]
 16. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — К., 2011. — Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли ХХ ст. — 512 с. : іл. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৬০৫৭-৩[৯]
 17. Історія української музичної культури: підручник / Л. П. Корній, Б. О. Сюта. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. — 719 c. — укp.
 18. Історія української музики: у 6 т. Т. 2. XIX століття / ред.: В. В. Кузик, А. І. Азарова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 798 c. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৫২৭৬-৯ (Т. 2)[১২]
 19. Історія української музики: В 6 т. Т. 5. 1941—1958 рр. / М. В. Бєляєва, Т. П. Булат, М. М. Гордійчук, М. П. Загайкевич, А. П. Калениченко; ред.: Г. А. Скрипник; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2004. — 504 c. — укp. — আইএসবিএন ৯৬৬-০২-৩১৬৬-০ (Т. 5)
 20. Історія української музики: творча діяльність видатних музикантів України кінця ХIХ — другої половини ХХ століть: навч. посіб. / упоряд.: В. В. Бєлікова; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг: Вид. дім, 2008. — 232 c. — укp.
 21. Історія української музики: навч. посіб. для студ. ф-тів мистецтв вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». — Кривий Ріг: Видавн. дім, 2011. — 467 c.
 22. Історія української музики. Від найдавніших часів до першої чверті XIX століття: навч. посіб. для студентів вищ. муз. навч. закл. / С. Й. Лісецький; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2015. — 147, [1] c. — укp.
 23. Історія української музики другої половини XIX ст. : навч. посіб. / О. П. Крусь; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. — Рівне: НУВГП, 2014. — 225 c. — Бібліогр.: с. 210—212 — укp.
 24. Історія української музики XX століття: навч. посіб. / О. Є. Верещагіна, Л. П. Холодкова. — 2-ге вид., доповн. — Т. : Астон, 2010. — 279 c. — укp.
 25. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках «великого стилю». — Київ: Либідь, 2005. — 280 с., іл. — আইএসবিএন ৯৬৬-০৬-০৪০৪-৫ আইএসবিএন বৈধ নয়
 26. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. — Ч. І–ІІІ. — Львів, 2003–2005.
 27. Львів мистецький (1965—1985 рр.): наука, культура, влада : монографія / Маркіян Нестайко ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Львів : Растр-7, 2017. — 243 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 198—243 (743 назви). — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৮২৩০-৮
 28. Музичне мистецтво XXI століття — історія, теорія, практика: зб. наук. пр. Ін-ту муз. мистецтва Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / упоряд.: А. І. Душний; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва, Ун-т ім. Яна Кохановського, Ін-т муз. освіти, Ун-т Вітовта Великого, Казах. нац. консерваторія ім. Курмангази. — Дрогобич: Посвіт, 2016. — 287 c.
 29. Найдавніше мистецтво України = L'art des origines en Ukraine: [монографія] / Л. Яковлева ; [наук. ред Ф. Джінджан ; Ін-т археології НАН України]. — К. : Стародавній Світ, 2013. — 288 с. : іл. — Бібліогр.: с. 250–256. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-২৬০৮-০৮-৩
 30. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Б. Д. Кіндратюк; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. — Л.; Івано-Франківськ, 2001. — 144 c. — (Історія укр. музики: Дослідж.; Вип. 9).
 31. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) : 2-ге вид., виправл. і допов. — К. ; Дрогобич: Коло, 2011. — 559 с. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-২৪০৫-৭৯-৮
 32. Історія українського мистецтва: конспект курсу лекцій / В. Г. Лукань; МОНМС України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т мистец. — Т. : Навч. кн. — Богдан, 2012. — 192 c.
 33. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика: монографія / М. О. Криволапов. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : КИТ, 2010. — 475 c. — Бібліогр.: 730 назв.
 34. Українське мистецтво : в 2 т. з додатками / Вадим і Данило Щербаківські ; [передм. І.О. Ходак ; упоряд. О.О. Савчука] ; Інститут археології Національної академії наук України [та ін.]. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. - 472 с. : іл., портр.
 35. Нариси з історії українського мистецтвознавства. Історія українського мистецтва в працях вчених київської школи кінця XIX — початку XX століття: Навч. посіб. / Є. Антонович, І. Удріс; Київ. ін-т реклами, Криворіз. держ. пед. ун-т. — К.; Кривий Ріг: ПП «Вид. дім», 2004. — 273 c.
 36. Сучасне мистецтво: наук. зб. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — К. : Акта, 2004-. Вип. 8 : — К. : Фенікс. — 2012.[১৩]
 37. Сучасне мистецтво: наук. зб. / редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін. ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — К. : Акта, 2004-. Вип. 9 : — К. : Фенікс. — 2013.[১৪]
 38. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / Сидоренко В. Д. ІПСМ АМУ. — К.: ВХ[студіо], 2008. — 188 с.: іл.
 39. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / Роготченко О. О. ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2007. — 608 с.: іл. ([১])
 40. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / Криволапов М. О. ІПСМ АМУ. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — 268 с.: іл.
 41. Проблема людини в українському мистецтві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Черепанова; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр. — Л. : Світ, 2001. — 293 c. — Бібліогр.: 90 назв.
 42. Третє Око: Мистецькі студії (Монографічна збірка статей) / Ольга Петрова. ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2015. — 480 с.: іл., кольор. вкл.: XL с. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-১৩৬-২৮৩-২
 43. Всередині часу: Філософська та мистецтвознавча есеїстка / Упоряд.: Василь Щербак; Редкол.: Ольга Козловська, Іван Кулінський, Андрій Пучков та ін.; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 200 с.: іл. — আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-১৩৬-০৮১-৪
 44. Літопис образотворчих видань. Державний бібліографічний покажчик України / Гол. ред. М. І. Сенченко ; Відп. за вип. Г. О. Гуцол ; Укл. Н. А. Палащина. — К.: Книжкова палата України, 2015. — 301 с. — ISSN 0136—0906
 45. Кейван І. Українські мистці поза Батьківщиною = Ukrainian artists outside Ukraine. — Едмонт; Монреаль, 1996. — 227 с.
 46. Soroker Yakov. Ukrainian musical elements in classical music / Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p.
 47. Natalia Moussienko. Kyiv Art Space / Woodrow Wilson International Center for Scholars. — Washington, D.C., 2013. — 26 p. — আইএসবিএন ৯৭৮-১-৯৩৮০২৭-২৬-০

বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

 1. «Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки»
 2. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України
 3. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України
 4. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України
 5. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України
 6. "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ মার্চ ২০২১ 
 7. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
 8. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
 9. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
 10. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
 11. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
 12. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
 13. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України
 14. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України